[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[EnergyPlus_Support] Wearther file for Chania-Crete

Hi,
 
I want a weaher file for Chania - Crete (Greece) wih the following data:
 
 
longitude: 24,06
latitude: 35,53
elevation: 151 m 
 
Thanks in advance!!
 

__________________________________________________
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí
http://mail.yahoo.gr

__._,_.___


The primary EnergyPlus web site is found at:
http://www.energyplus.gov

The group web site is:
http://groups.yahoo.com/group/EnergyPlus_Support/

Attachments are currently allowed but be mindful that not everyone has a high speed connection.  Limit attachments to small files.

EnergyPlus Documentation is searchable.  Open EPlusMainMenu.pdf under the Documentation link and press the "search" button.
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___